Všeobecné obchodné podimenky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky  (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou Kavaleria s.r.o., so sídlom Solčianky 118, 956 38 Solčianky, IČO: 53 642 562, DIČ: 2121451607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 53789/N, kontaktné údaje: Hana Holáková Danišová, telefón: 0903 182 763, e-mail: info@kavaleria.sk, www.kavaleria.sk (ďalej len „predávajúci”).

2.      Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.kavaleria.sk ( ďalej „internetový obchod“).

3.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a doplňovať. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovej stránke internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia. Týmto upozornením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

5.      Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. INFORMÁCIE O TOVARE CENÁCH

1.      Informácie o tovare, vrátanie uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.      Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

3.      Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

4.      V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.      Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.      Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi :

a)      prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode predávajúceho,

b)      vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3.      Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.

4.      Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky zadal. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári,  a to uvedenie mena a priezviska, dodacej a fakturačnej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy; Fyzická osoba podnikateľ a Právnická osoba podnikateľ aj názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

5.      Bezodkladne po obdŕžaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdŕžaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednávaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

6.      V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke predávajúci nemôže splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú vyššie.

7.      Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku bez poplatku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8.       V prípade, že došlo na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode ku zjavnej technickej chybe alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdŕžaní objednávky podľa článku III. Ods. 5 týchto všeobecných podmienok. Predávajúci o takejto chybe informuje kupujúceho bez zbytočného odkladu a taktiež predávajúci zašle na emailovú adresu kupujúcemu pozmenenú ponuku. Pozmenené ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá až následným potvrdením o prijatí pozmenenej ponuky zo strany kupujúceho. 

9.      V prípade, ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

IV. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.      Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže  kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

2.      Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri ich akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu tretími osobami.

4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, taktiež i v prípade, pokiaľ kupujúci poruší svoje povinností vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä v prípadoch údržby hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne v prípadoch údržby hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A PODMIENKY DODANIA TOVARU

1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a)      bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK49 1100 0000 0029 4110, vedený v Tatra banke,

b)      dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru – služba spoplatnená sumou 1€

c)      hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok.

2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3.      V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.      V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5.      V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7.      Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

8.      Tovar je kupujúcemu dodaný prostredníctvom spoločnosti určenej v objednávkovom formulári a to buď:

a)      na adresu určenú kupujúcim v objednávke kuriérskou spoločnosťou alebo

b)       prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,

9.      Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

10.  Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 5 dní od dátumu overenia objednávky.

11.  Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

12.  Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

13.  Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

14.  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar,  vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

15.  Spôsoby dopravy:

a)      123kuriér                  cena prepravy 3,90 €

b)      Zásielkovňa                cena prepravy 3,90 €

 VI. ZĽAVY A ZĽAVOVÉ KUPÓNY

1.      Všetky akcie a zľavy na tovary predávajúceho sú platné, pokiaľ nie je uvedené inak. Viaceré zľavy z tovaru nie je možné navzájom kombinovať. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. O odmietnutí je  kupujúci bezodkladne informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

2.      Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené priamo k zľave formou písomnej informácie.

3.      Každú zľavu alebo kupón môže kupujúci uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia jednorazovej zľavy má predávajúci právo neuznať duplicitnú zľavu.

4.      Pokiaľ je hodnota darčekovej poukážky alebo zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa splatne neprepláca.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.      Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu u predávajúceho prostredníctvom listu na adresu spoločnosti alebo e-mailom, pričom môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v prílohe týchto všeobecných obchodných podmienok.  

2.      Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

a)      odo dňa prevzatia tovaru,

b)      odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

c)      odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku VII. ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.      Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a)      o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)      o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

c)      o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,

d)      o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

e)      o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,

f)       o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g)      o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

h)      v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods.6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.      Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

5.      Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci buď na emailovú adresu predávajúceho alebo na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie takéhoto formulára.

6.      Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

7.      Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8.      Tovar musí kupujúci vrátiť nepoškodený, neopotrebovaný a nezničený, ak je to možné, tak  zabalený v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9.      Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.

10.  Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

11.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy okrem iného z nasledujúcich dôvodov: vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci o takejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti  všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim. 

 VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

a)       má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, tak má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru na základe predávajúcim vykonanej reklamy, 

b)      sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

c)      tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d)      je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a

e)      tovar vyhovuje požiadavkám platných právnych predpisov.

2.      Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, z dôvodu ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, rovnako u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. 

3.      Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

4.      V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

a)      ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

·         bezplatné odstránenie vady tovaru,

·         výmenu tovaru za nový tovar;

b)      ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

·         primeranú zľavu z kúpnej ceny,

·         odstúpiť od zmluvy.

5.      Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

a)      ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

b)      ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

c)      ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

6.      Adresa na zaslanie reklamácií:

Kavaleria s.r.o.

Solčianky 118,

956 38 Solčianky

7.      Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle spoločnosti. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.      Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné poručenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

9.      Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.  Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

11.  V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do 1 mesiaca po uplynutím záručnej doby.

12.  Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

13.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami §499 až §510, §596 až §600, a §619 až §627 Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

14.  Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

IX. DORUČOVANIE

5.      Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

6.      Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje kupujúceho bude predávajúci spracovávať za podmienok stanovených v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sú stanovené TU. Týmto kupujúci berie na vedomie a súhlasí s takto stanovenými podmienkami spracovania osobných údajov.

XI. ILUSTRAČNÉ OBRÁZKY

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci berie na vedomie, že obrázky a fotky tovarov vyzobrazených na webovej stránke predajcu, sú ilustračné a v skutočnosti sa tovar môže líšiť od ilustračných obrázkov, pričom najčastejšie pôjde o odlišnosť vo farbe tovaru.

 XII. ZASIELANIE INFORMÁCIÍ A UKLADNIE COOKIES

1.      Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

2.      Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné uskutočniť nákup tovaru a záväzok predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 XIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

1.      Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu vôbec neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.  Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2.      K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

3.      Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene  nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4.      Predávajúci je opravený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované v dobrej viere za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúcej z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona  č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3.      Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky ale ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4.      Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5.      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.

7.      Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok a zásady spracovania osobných údajov.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
  1. odo dňa prevzatia tovaru,
  2. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
  3. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašlete buď na emailovú adresu predávajúceho alebo na doručovaciu adresu Kavaleria s.r.o., Solčianky 118, 956 38 Solčianky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie takéhoto formulára
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
  3. o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
  4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  5. o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
  6. o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  7. o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  8. v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods.6 zákona o ochrane spotrebiteľa.
 6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci buď na emailovú adresu predávajúceho alebo na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie takéhoto formulára.
 7. Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 9. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru Tovar je kupujúci povinný vrátiť nepoškodený, neopotrebovaný a nezničený, ak je to možné, tak zabalený v pôvodnom obale a spolu s tovarom musíte odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 10. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ. Za zníženie hodnoty tovaru sa považujú okrem iného aj napríklad škrabance, vlásočnice a iné drobné poškodenia tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru
 11. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.
 12.  

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov súvisiacich s doručením zakúpeného tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.4.2021