Podmienky ochrany osobných údajov

 I. Základné ustanovenia

1.      Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Kavaleria s.r.o., IČO: 53 642 562, so sídlom Solčianky 118, 956 38 Solčianky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 53789/N, (ďalej len „prevádzkovateľ“)

2.      Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa:  Solčianky 118, 956 38 Solčianky,
email: info@kavaleria.sk,
telefón: 0903 182 763.

3.      V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame Vaše osobné údaje a analyzujeme niektoré aspekty správania návštevníkov našich webových stránok a o Vašich právach s týmto súvisiacich.

4.      Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás skutočne dôležitá, preto s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s dôslednou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich náležitú ochranu.

5.      Tieto informácie si, pozorne prečítajte. Vždy keď od vás získame Vaše osobné údaje, odkazujeme sa na tieto zásady a umožňujeme Vám si tieto zásady prečítať.

6.      Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;  identifikovateľnou, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby, fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

7.      Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Hana Holáková Danišová, telefón 0903 182 763, e-mail: info@kavaleria.sk.

 

 II.  Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1.      Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.      Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.      Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

b)      oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods.1 písm. f) Zákona,

c)      Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v tom prípade, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2.      Účelom spracovania osobných údajov je:

a)      vybavenie Vašej objednávky zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

b)      zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

3.      Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

 IV.   Doba uchovávania osobných údajov

1.      Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

a)      po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

b)      po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

2.      Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

V.  Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia a prevádzkovatelia)

1.      Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

a)      podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb/ realizácii platieb na základe zmluvy,

b)      zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

c)      zaisťujúce marketingové služby.

 

2.      Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb a cloudových služieb.

 

VI. Vaše práva

1.     Za podmienok stanovených v Zákone máte:

a)      právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

b)      právo na opravu osobných údajov podľa §22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa §24 Zákona,

c)      právo na výmaz osobných údajov podľa §23 Zákona,

d)      právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa §23 Zákona,

e)      právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III. týchto podmienok.

 

2.     Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.      Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.      Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3.      Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 VIII. Záverečné ustanovenia

1.      Odoslaním objednávky z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.      S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/ oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.      Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.