Reklamačný poriadok

 

I.   Všeobecné ustanovenia

1.      Tento reklamačný poriadok je vydaný spoločnosťou Kavaleria s.r.o., so sídlom Solčianky 118, 956 38 Solčianky, IČO: 53 642 562, DIČ: 2121451607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 53789/N, kontaktné údaje: Hana Holáková Danišová, telefón 0903 182 763, e-mail: info@kavaleria.sk, www.kavaleria.sk (ďalej len „predávajúci”).

2.      Tento reklamačný poriadok sa vydáva v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)

3.      Reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý si zakúpil tovar u predávajúceho prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.kavaleria.sk (ďalej „internetový obchod“).

4.      Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

5.      Reklamačný poriadok upravuje podmienky, miesto a spôsob uplatnenia práv spotrebiteľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady tovaru.

 

II.  Prijímanie reklamácií

1.      Reklamáciu je povinný kupujúci uplatniť vyplnením reklamačného formulára dostupného na našej webovej stránke, v ktorom musí presne označiť vady tovaru.

2.      Reklamačný formulár  musí byť zaslaný písomne na adresu: Kavaleria s.r.o., Solčianky 118, 956 38 Solčianky. Spolu s reklamačným formulárom je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.      Odporúčame reklamovaný tovar zaslať prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.  Za stratu balíka pri preprave neručíme. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho prostredníctvom emailu uvedeného v reklamačnom formulári.

4.      Náklady súvisiace s prepravou reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci. Prepravu reklamovaného tovaru naspäť od predávajúceho ku kupujúcemu znáša predávajúci.

 

III.   Lehota na reklamáciu, záručná doba a záručné podmienky

1.      Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu.

2.      Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov.

3.      V prípade, ak sa práva zo zodpovednosti za vady na tovare neuplatnia v záručnej dobe, zaniknú.

4.      Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho zaobchádzania zo strany kupujúceho.

5.      Predávajúci má zákonom stanovenú 30 dňovú lehotu od doručenia reklamovaného tovaru na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej následne uznanie alebo na neuznanie.

 

 IV.  Nekompletnosť zásielky

1.      Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať jeho obsah. Pokiaľ kupujúci zistí nezrovnalosti respektíve nekompletnosť zásielky, tak o takej skutočnosti je povinný do 24 hodín od prevzatia tovaru informovať predávajúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Na neskôr uplatnené nároky z nekompletnej zásielky predávajúci  nie je povinný priznať nárok.

2.      V prípade nekompletnej zásielky je kupujúci povinný tovar uchovať v jeho pôvodnom balení, nič z balenia nevyhadzovať a nemanipulovať s tovarom žiadnym spôsobom.

3.      Predávajúci kupujúceho o ďalšom postupe bezodkladne informuje.

V.  Poškodenie tovaru pri preprave

1.      Kupujúci je povinný si pri preberaní tovaru, ešte v prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti alebo pošty skontrolovať stav obalu. V prípade, ak je obal tovaru poškodený, zásielku kupujúci nepreberie a nedostatky reklamuje priamo u pracovníka kuriérskej spoločnosti alebo pošty. Pokiaľ kupujúci tovar z poškodeným balením preberie, tak v takom prípade je povinný predávajúceho o takej skutočnosti bezodkladne informovať emailom alebo telefonicky. Neskôr uplatnené reklamácie mechanického poškodenia zapríčinené prepravou tovaru nebudú predávajúcim uznané.

VI.  Záverečné ustanovenia

1.      Znenie reklamačného poriadku môže predávajúci meniť a dopĺňať, o tom nie je povinný predávajúci kupujúceho osobitne informovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačného poriadku. Aktuálne znenie reklamačného poriadku je umiestnené na webovej stránke  predávajúceho.

2.      Všetky práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim v reklamačnom poriadku sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúcej z všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.      Na práva a povinností v reklamačnom konaní, ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov, a to Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.      Prílohou tohto reklamačného poriadku je reklamačný formulár.

V Solčiankach, dňa